Sesja w sprawie nowych stawek podatkowych
18 listopada 2020 r. | 13:22
0

We wtorek 24 listopada w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie ustalenia nowych stawek podatkowych w 2021 roku.

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.
4. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck.
6. Uchwała w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przypadających Gminie Kłobuck lub jej jednostkom organizacyjnym.
7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
8. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie
nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. (Biała).
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. (Libidza).
12. Uchwała w sprawie podziału Gminy Kłobuck na sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
13. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck
14. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2022.
15. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2027.
16. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu" Centrum Integracji i Aktywności Społecznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1 Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.2.Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych -RIT.
17. Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia Petycji ozn. Nr OR.152.005.2020 z dnia 18.08.2020r.
19. Przedstawienie wyników i stanowiska Komisji Rewizyjnej w zakresie przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2020r
20. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w tym o wynikach egzaminów w szkołach prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
21. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Kłobucku za rok 2019 oraz informacja Burmistrza Kłobucka dotycząca oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych za rok 2019
22. Wolne wnioski i oświadczenia.
23. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *