fot. nk.pl
Rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli w gminie Kłobuck
27 stycznia 2021 r. | 14:11
0

Urząd Miejski w Kłobucku poinformował, że 1 marca rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 na terenie gminy Kłobuck.

1. Do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kłobuck:

• od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2018, 2017, 2016),
• 6-letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
• 7-letnie (urodzone w roku 2014), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
• powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

2. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy Kłobuck mogą być przyjęci do przedszkola/oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego Gmina Kłobuck będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

• DZIECI KONTYNUUJĄCE WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE W DOTYCHCZASOWYM PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

DEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego pobierają i wypełnioną składają w przedszkolu/oddziale przedszkolnym do którego dziecko obecnie uczęszcza do 19 lutego 2021 r. Rodzice dzieci 7-letnich i powyżej 7 lat, które mogą mieć odroczony obowiązek szkolny zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, mają obowiązek złożenia, wraz z deklaracją, oświadczenia o złożeniu w poradni psychologiczno-pedagogicznej wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2021/2022. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym od dnia 1 września 2021 r.

• DZIECI ZAPISYWANE DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PO RAZ PIERWSZY

WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, pobierają wniosek i wypełniony składają, w przedszkolu/oddziale przedszkolnym do którego chcą zapisać dziecko, w terminie od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. Przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

Postępowanie rekrutacyjne

1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danej placówki.
2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców.
3. We wniosku należy wpisać dane osobowe dotyczące dziecka i rodziców.
4. We wniosku rodzice wskazują placówki wychowania przedszkolnego uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).
5. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w uchwale Nr 302/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

6. Do każdego wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodziców we wniosku. Brak dokumentów potwierdzających wskazane przez rodziców kryterium - eliminuje przyznanie punktów za dane kryterium przez komisję rekrutacyjną, ale nie wyklucza rozpatrzenia.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

• Od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.  składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów.
• Dnia 06 kwietnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości (wywieszenie w przedszkolach) listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. Zakwalifikowanie kandydata do danego przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do tego przedszkola, poprzez złożenie w tym przedszkolu pisemnego oświadczenia, tzw. potwierdzenia woli zapisu.
• Od 06 kwietnia 2021 r. do 13 kwietnia 2021 r. potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola poprzez złożenie w placówce pisemnego oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
• Dnia 14 kwietnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości (wywieszenie w przedszkolach) list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli.

Postępowanie uzupełniające

Od 08 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.

Procedura odwoławcza

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do przedszkola, mogą:

1. Złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku.

2. Wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor przedszkola wydaje decyzję administracyjną dotyczącą odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

3. Złożyć do sądu administracyjnego skargę na decyzję dyrektora przedszkola.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej placówce wychowania przedszkolnego.

Jeżeli chodzi o rekrutację do Szkół Podstawowych:

Do klas I przyjmowane są:

• dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
• dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć do klasy I

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:

• z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców;
• na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

• Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie druku - „Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej”.

•    Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły

• Kandydaci, dla  których  wybrana  szkoła  nie  jest  szkołą  obwodową, mogą  być  przyjęci po przeprowadzeniu postępowania  rekrutacyjnego,  jeżeli  dana  publiczna  szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rodzice kandydata wypełniają „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej”.
• Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.
• Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
• Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską w Kłobucku w Uchwale Nr 303/XXXI/2017 z dnia 16 maja 2017 r. Poszczególnym kryteriom została przypisana określona liczba punktów:

Nazwa Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
Kandydat zamieszkuje na terenie gminy Kłobuck 5 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły lub przedszkola położonych w obwodzie szkoły 2 Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu placówki

• Umieszczenie  na  liście  preferencji  (na  dowolnej  pozycji)  szkoły  obwodowej  oznacza,  że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Postępowania rekrutacyjne

• Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
• Na podstawie spełnianych przez kandydatów kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.
• Zakwalifikowanie kandydata do danej szkoły nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania ich dziecka do wybranej szkoły, poprzez złożenie w tej szkole pisemnego oświadczenia (potwierdzenie woli zapisu).
• Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Ważne terminy dotyczące zapisów do klas pierwszych szkół podstawowych:

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej obwodowej od 01.03.2021 r.
 do 31.03.2021 r.
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych od 01.03.2021 r.
 do 31.03.2021 r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 06.04.2021 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 06.04.2021 r.
do 13.04.2021 r.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej 14.04.2021r.
Termin postępowania uzupełniającego od 08.06.2021 r.
 do 14.06.2021 r.

Procedura odwoławcza

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

• Złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku.

• Wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor szkoły wydaje decyzję administracyjną dotyczącą odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

• Złożyć do sądu administracyjnego skargę na decyzję dyrektora szkoły.

Urząd Miejski w Kłobucku
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *